sds

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

487 x 60

Rs: 12000/=

August 29, 2014 02:10 am
weola lSju wmsg u;lafjkafka iemg kskao hk fldÜg fuÜg j,ska msrekq iem myiq ;ekla' ta;a lgqj,ska" hlv lïì f.dvlska yeÿkq weol ksÈhkak jqfkd;a fudkjd fjhso @  ta;a Ökfha fidõ Ô'''
August 29, 2014 01:50 am
Tyq 46 yeúßÈ f.dúfhls' Ökfha IshEka Iekals m<f;a Ôj;a jQ'''
August 29, 2014 01:34 am
ueojÉÑ" msysôhf.d,a,Ej uy úÿyf,a isiqúhka  mia fokl=g ,sx.sl w;jr l<'''
August 29, 2014 01:11 am
Tfí fmïj;sh jeämqru leu;s" ta jqK;a lsisod jpkfhka fkdb,a,k foaj,a'''
August 28, 2014 11:59 pm
isiqúhla mka;s .dia;= fydhkak ksrej;ska mdfr ÿj,d' yenehs fydo fj,djg'''
August 28, 2014 11:40 pm
.¾NKS ùu fndfyda ks<shka rx.kfhka wE;aùug fya;=jla lr .;a; o'''
August 28, 2014 11:39 pm
ysu l÷ yev lrñka ?fka o.ldrlï mdk wehj wms fidhd'''
August 28, 2014 11:38 pm
W;aidyjka;hd ch.kS hk merKs lshñk h<s h<s;a ikd: lrñka mia‌ir'''
August 28, 2014 11:34 pm
,sx.sl wOHdmkh lshkafk wfma iudchgkï ta;rï yqremqreÿ tlla fkfï' wfma'''
August 28, 2014 11:31 pm
f.dvla fj,djg fvdlag¾ia, i¾cÍia ma,Eka lr,d fldkafg%da,a tl ;sfhk mßirhl'''
August 28, 2014 11:21 pm
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
August 28, 2014 11:20 pm
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
August 28, 2014 11:18 pm
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
August 28, 2014 11:17 pm
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
August 28, 2014 11:15 pm
ckm%sh fyd,sjqâ k¿ ks<s fom<la jk n%eâ msÜ iy wekac,skd'''
August 28, 2014 12:16 pm
ism.ekSu ksid o;a Èrdhdu wvq fjkjÆ''' yo.eiau jeä ùug ism'''
August 28, 2014 06:36 am
fuu l;dj wmg jd¾:djkafka weußldfõ fglaidia m%dka;fhks'  fuu isiqka fofokd'''
August 28, 2014 06:07 am
iajhxl%Sh .sks wúhlska kj yeúßÈ oeßhlg fjä ;eîfï mqyqKqj ,ndfoñka'''
August 28, 2014 06:04 am
c,h whsia njg m;afjkafk fi,aishia wxYl 0 WIaK;ajfhaÈ' ta WIaK;ajh'''
August 28, 2014 06:02 am
{d;Ska úiska mK msáka j<,k ,o 7 yeúßÈ oeßhla m%foaYjdisfhl='''
August 28, 2014 02:16 am
,Drive Thru, lshk jpkh oelalu Tng tl mdrgu u;la fjkak'''
August 27, 2014 11:36 pm
fuys PdhdrEmfha ys¢k hqj;sh foi n,kak' weh ud;r" j,a.u" neoafoa.u'''
August 27, 2014 11:34 pm
furg ;=, f*ia nqla fjí wvúhg tfrysj l=uka;%Khla l%srhd;aul jkafkaoehs'''
August 27, 2014 11:34 pm
jhU m<d;a m‍%Odk wud;H ohdisß chfialr uy;d yÈis yDohdndOhla fya;=fjka'''
August 27, 2014 11:29 pm
;uka urd oeóug meñKs Èúfhl= yd mqrd fydardjl muK ld,hla'''
August 27, 2014 10:27 pm
rdcH wdh;khl fiajfha ksr; ;reKshla 138 ud¾.fha Odjkh jk nia'''
August 27, 2014 09:44 pm
ol=Kq fldßhdkq kj ksmehqï isÿlrk iud.ula úiska kj;u ksIamdok fm<la'''
August 27, 2014 09:42 pm
fyfrdhska mdkhg weíneys jQ iy fyfrdhska wf,ú lsÍug mqreÿj isg'''
August 27, 2014 09:38 pm
ux.,sldg Ôj;aùug l%uhla fkd;sìKs' ieñhd ñh.sfha yÈis wk;=rlsks' orejka fkdisá'''
August 27, 2014 09:34 pm
udkisl úfYaI{ ffjoHjrhl= úiska ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌l< nj lshk ody;r'''
August 27, 2014 01:28 pm
,iaik .eyekq <uhl=g NQ;fhla jeys,d ta NQ;hd .eyekq <uhdf.a weÛg'''
d

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipe