sds

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

487 x 60

Rs: 12000/=

August 31, 2014 10:28 pm
jika; iufha ish ksIamdok tl;=j w;rg ;j;a iqúfYaIs ks¾udKhla tla lrñka Triumph ish <ne`È mdßfNda.slhska fj; T)shirt bras fm<la yÿkajd fohs' fuu kj ks¾udK fm< ldka;djkaf.a iqjmyiqj fjkqfjkau ks¾udKh jQjla'''
August 31, 2014 10:23 pm
f,dj Wiu ñksid f,i ie,l=Kq wä 8hs wÛ,a 5la Wilska'''
August 31, 2014 10:21 pm
kS;sfha /ljrKh fkd,eîu we;=¨ lreKq ;=kla uQ,sl lr.ksñka jdßhfmd, isÿùug'''
August 31, 2014 10:19 pm
ñysu;ska iïmQ¾Kfhkau j|ù .sh l=re,a,l=f.a ì;a;rhla ,nk fkdjeïnrfha  n%s;dkH fha'''
August 31, 2014 10:12 pm
ieñhd ueofmrÈ. fiajh lrk w;r;=r 16 yeúßÈ {d;s mq;%fhla  iu.'''
August 31, 2014 10:07 pm
jdßhfmd, m%Odk nia‌ kej;=ïmf<a§ ;reKshlf.ka lïuq,a myr t,a, jQ ;reKhd'''
August 31, 2014 10:06 pm
u;ameka î.;a mqoa.,hka fofokl= iy,a lsf,da mylg uy mdf¾ isák'''
August 31, 2014 10:04 pm
ft;sydisl l;d mqj;a weiqfrka ;efkk Ñ;%mg fndfyduhl m%Odk pß; ksrEmKh'''
August 31, 2014 10:02 pm
mQcd WudYxl¾" ldf,lg l,ska kï wmg wuq;af;la' ta;a oeka weh'''
August 31, 2014 10:00 pm
l,dj;a tlalu Ôú;h f.ù hkjd' ta Ôú;fha fjkila olskak leu;s'''
August 31, 2014 09:59 pm
;siqß hqjksld fï Èkj, úúO pß; lsysmhlskau wmg oel .;'''
August 31, 2014 09:57 pm
uqyqk fmd; fkdfyd;a f*ia‌ nqla‌ hkq fyd| yd krl tlg'''
August 31, 2014 09:56 pm
ms;= fifka iï uia‌ f,a kyr úksúo weg ñ÷¿ f;la‌'''
August 31, 2014 09:54 pm
wdorh m%ldY lsÍfï§ fukau" ,sx.sl lghq;=j,§;a idudkHfhka fmruqK .kafka msßñhdh''''
August 31, 2014 04:17 am
hla‍I n,fõ.hka úúOdldr úÈhg y÷k .kak mq¿jka''' ljqreyß ñh.shdu ta'''
August 31, 2014 01:29 am
myq .sh ld,fha k¿ ks,sfhda f,dl= f,dl= wh .dhlfhda whsia'''
August 31, 2014 12:08 am
miq.sh od b;du;a ckm%sh ù kej; ckm%sh;ajh ySk ù.k hk'''
August 30, 2014 12:55 pm
“wij,d wka;rd fj,d” Tnf.a {d;shl= ke;akï wi,ajeishl= ñ;%hl= Tng fï'''
August 30, 2014 04:47 am
weußldfõ f,dia wekac,Sia kqjr ldu Ñ;%mg l¾udka;h ìo jefghs'  úfoia'''
August 30, 2014 02:38 am
;u 8 yeúßÈ ÈhKshg ,sx.sl w;jr lr urd ksjfia uq¿;eka'''
August 30, 2014 02:36 am
,nk ui 13 jkod Ökfha Iekayhs kqjr§ meje;aùug Ök úYaj'''
August 30, 2014 02:32 am
fkydrd mSßia" fïkl rdcmlaI iuÛ Èk 24la le,hl .;lr ;sfnk'''
August 30, 2014 02:29 am
j¾;udk iudcfha fndfyda ;reKhska u;a o%jH"u;ameka fya;=fjka ish foudmshkag wfkal'''
August 30, 2014 02:27 am
;sia wg j;djla i¾mhskaf.a oIaG lsÍï j,g ,lajq ldka;djla .ek'''
August 30, 2014 01:57 am
Tn mqÿuhg m;a ju mqj;la wm wo Èkfha f.wk tkafka'''
August 29, 2014 10:06 pm
f,djmqrd iS>‍%fhka ckm‍%sh fjñka mj;sk whsia nlÜ kEu fï Èkj,'''
August 29, 2014 10:02 pm
isrer isyska lr .ekSu i|yd ish ÈhKshg mámKqjka lejQ ujla'''
August 29, 2014 10:00 pm
wä 4la muK È.lska hq;= wÛ,l muK úYalïNhl hlv oKvla'''
August 29, 2014 09:56 pm
jhi wjqreÿ 9l oeßhlg .sks wú mqyqKqj ,nd‍foñka isá WmfoaYljrfhl='''
August 29, 2014 09:55 pm
udi fol ;=klska YÍrfha fjkila oekqkd' 15 yeúßÈ mdi,a oeßhlg'''
August 29, 2014 09:53 pm
c,h whsia njg m;afjkafk fi,aishia wxYl 0 WIaK;ajfhaÈ' ta WIaK;ajh'''
d

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipe