sds

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

487 x 60

Rs: 12000/=

August 28, 2014 06:02 am
{d;Ska úiska mK msáka j<,k ,o 7 yeúßÈ oeßhla m%foaYjdisfhl= úiska fírdf.k ;sfnkjd' wdf,dala l=ud¾ kue;s fudyq bkaÈhdfõ W;a;¾ m%foaYa m%dka;fha udkamQ¾ .ïudkfha mÈxÑ lrefjla' Tyq ;u f.dú ìfï isg'''
August 28, 2014 02:16 am
,Drive Thru, lshk jpkh oelalu Tng tl mdrgu u;la fjkak'''
August 27, 2014 11:36 pm
fuys PdhdrEmfha ys¢k hqj;sh foi n,kak' weh ud;r" j,a.u" neoafoa.u'''
August 27, 2014 11:34 pm
furg ;=, f*ia nqla fjí wvúhg tfrysj l=uka;%Khla l%srhd;aul jkafkaoehs'''
August 27, 2014 11:34 pm
jhU m<d;a m‍%Odk wud;H ohdisß chfialr uy;d yÈis yDohdndOhla fya;=fjka'''
August 27, 2014 11:29 pm
;uka urd oeóug meñKs Èúfhl= yd mqrd fydardjl muK ld,hla'''
August 27, 2014 10:27 pm
rdcH wdh;khl fiajfha ksr; ;reKshla 138 ud¾.fha Odjkh jk nia'''
August 27, 2014 09:44 pm
ol=Kq fldßhdkq kj ksmehqï isÿlrk iud.ula úiska kj;u ksIamdok fm<la'''
August 27, 2014 09:42 pm
fyfrdhska mdkhg weíneys jQ iy fyfrdhska wf,ú lsÍug mqreÿj isg'''
August 27, 2014 09:38 pm
ux.,sldg Ôj;aùug l%uhla fkd;sìKs' ieñhd ñh.sfha yÈis wk;=rlsks' orejka fkdisá'''
August 27, 2014 09:34 pm
udkisl úfYaI{ ffjoHjrhl= úiska ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌l< nj lshk ody;r'''
August 27, 2014 01:28 pm
,iaik .eyekq <uhl=g NQ;fhla jeys,d ta NQ;hd .eyekq <uhdf.a weÛg'''
August 27, 2014 03:43 am
fndr,eia.uqj m%foaYfha 15 yeúßÈ mdi,a oeßhlg n,y;aldrfhka w;jr lr weh'''
August 27, 2014 03:19 am
lajd,d,dïmQ¾ isg meÍish n,d mshdir lrkd uef,aishdkq .=jka iud.ug wh;a'''
August 27, 2014 02:16 am
jdßhfmd< m%Odk nia‌ kej;=ïmf<a§ ;reKhl=g neKjÈñka Tyqg È.g yryg lïuq,a'''
August 27, 2014 02:14 am
cmdkfha jeäysáhkag muKla iSud jQ Ñ;%mg ks<shka ish mshhqre iudc'''
August 27, 2014 02:05 am
jdßhfmd, § ;reKfhl=g myrÿka nj lshk ;reKsh fmd,sish úiska wo'''
August 27, 2014 12:38 am
ish¿u fiaúldjka ìlsks  mukla we|f.k fiajh lrk f,dafl ckm%shu wjkay,a'''
August 27, 2014 12:32 am
fïl fï Èkj, f,dlfha fndfydu wdkafod,d;aul isoaÈhla'' fld,a,g wjqreÿ 31lhs'''
August 27, 2014 12:27 am
bkaOk msrjqïy,l§ h;=re meÈhl we;sjQ iq¿ .skakla jHdma; ù bkaOk'''
August 27, 2014 12:24 am
kekais t<sifn;a Tf,a 17 yeúßÈ ;reKshls' Ôj;a jQfha wfußldfõ ñisisms'''
August 27, 2014 12:22 am
fnd,sjqâ iskudfõ wo by<skau jecfUk ;rejla‌ jk iy jrla‌ Y%S'''
August 27, 2014 12:21 am
miq.shod jdßhfmd, nia kej;=fï§ ;reKfhl=g myr ÿka ;reKsh úiska úÿ,s'''
August 26, 2014 03:54 am
wiQj oYlfha ueo Nd.fha§ úYajúoHd, YsIHdjla f,i uydpd¾h kkaofiak r;akmd,'''
August 26, 2014 03:25 am
furgg fï jif¾§ tk oi ,laI jeks ixpdrlhd wo fygu'''
August 26, 2014 03:24 am
u;ao‍%jH fpdaokd u; w;awvx.=jg f.k wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka frday,a.;j lr'''
August 26, 2014 03:23 am
fuu úiauhckl o¾Ykh Ñ;%mghl we;=<;a ù ;snqfKa kï tys úiauhg'''
August 26, 2014 03:21 am
h;=re meÈhlska hñka isáh § yud .sh iev iq<f.ka'''
August 26, 2014 03:19 am
fidaks maf,aiafÜIka cd,h miq.sh bßod ihsn¾ m%ydrhlg ,laj we;s w;r"'''
d

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

email :sriheartz@gmail.com

350 x 70

Rs: 5000/=

tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipe