sds

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

487 x 60

Rs: 12000/=

September 20, 2014 12:04 pm
uj orejka iu.  ish Èú kid .ekSug ;;a ;e;a lr<d @;%sl=Kdu, fldafkaIajrï fldgqfõ § ujl yd orejka fofokl= uqyqog jeà we;ehs o" hqo yuqodj Tjqka f.dvg f.k frday,a .; l<'''
September 20, 2014 12:00 pm
isxy, fydaäh f,dj jvd;a w,xldr NdId fydaä w;rg f;dardf.k ;sfnkjd''''
September 20, 2014 10:23 am
fcks*¾ f,dafmaia f,dalh mqrd jQ fmdma .S; rislhskaf.a wdorh Èkd.;a'''
September 20, 2014 03:36 am
fhdjqka úhg m;ajQ ;reK ;re‚hka w;r we;sjk ,sx.sl wdYdjka yuqfõ'''
September 20, 2014 01:18 am
bkaÈhdfõ jf.au wfma rfÜ;a fkdn,mq flfkla ke;s;rug ckm%sh jqkq wdYslS'''
September 20, 2014 12:49 am
uxcq,d l=udß lshkjdg jvd wehj f.dvla fokd okafka ´¿ kñka''''
September 20, 2014 12:40 am
fïkld uOqjka;s wmg uqK.efyk wÆ;a uqyqKla' wÆ;a jqK;a oeka álla'''
September 20, 2014 12:33 am
Y‍%S ,xld 20-20 lKavdhfï kdhl iqmsß fõ. mkaÿ hjk C%Svl'''
September 20, 2014 12:31 am
nKa‌vdrfj, oUf.d,a, fkaIka j;=hdh wjg m%foaYjdiSka lïmdjg m;alrñka miq.sh 15'''
September 20, 2014 12:29 am
wjqreÿ ldf,g" k;a;,g" foieïn¾ ;siatlajeksodg tfyu;a ke;akï úfYaI ieKfl<s W;aij'''
September 19, 2014 11:50 pm
Wmq,S fm!oa.,sl wdh;khl /lshdj l< hqj;shla' úYaj úoHd,hg hdug iqÿiqlï'''
September 19, 2014 11:35 pm
fld,aÆmsáfha§ óg Èk lsysmhlg fmr fmd,sish úiska jeg,kq ,enQ .Ksld'''
September 19, 2014 11:18 pm
wlaóuk 8 yeúßÈ oeßhl ¥IKh lr >d;kh l< isoaêfha iellrem<d'''
September 19, 2014 11:15 pm
Y,Hl¾uhla wdOdrfhka ldka;djla njg m;a jQ mqoa.,fhla YÍrh iy ks;U'''
September 19, 2014 09:57 am
.eyeKq msßñ fomsßiu filaia ioyd leue;a;la olajhs'kuq;a ldka;jka iudch bÈßfha'''
September 19, 2014 07:59 am
fld<U vd¾,s mdf¾ mdi,la wdikakfha iïNdyk wdh;khla uqjdfjka mj;ajdf.k .sh'''
September 19, 2014 07:19 am
.eyekQka ;u ldhsl in|;djkays§ wkQ.ukh lrkafka msßñkag jvd fjkia l%ufõohkah'''
September 19, 2014 04:58 am
wog jir 30lg muK fmr kï ;reKshla jhi 25g fmr'''
September 19, 2014 04:44 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
September 19, 2014 04:01 am
fâúâ fâúfjkacf,da hkq ~vn,a hqj¾ o;ska kï fmdf;ys l;Djrhd jk'''
September 19, 2014 03:43 am
uõlsßj,g fõokd kdYl T!IOhla ñY‍% lr Èk 45 la jhie;s'''
September 19, 2014 03:35 am
wúiaidfõ,a, m%foaYfha Okj;a õhdmdßlfhl=f.a úlD;s ,sx.sl l%shdhdldrlï j, wiNH  PdhdrEm'''
September 19, 2014 03:23 am
tlai;a wdrdì tñ¾ rdÊhfha msysKqï WmfoaYlfhl= f,i fiajh l, ,dxlSh'''
September 19, 2014 02:55 am
wem,a iud.fï kj;u cx.u ÿrl;kh jk whsf*daka  6 m<uq jrg'''
September 19, 2014 02:15 am
iald,Ü fcdykaikaia 29 yeúÈß weußlka cd;sl ks<shla" ksrEmk Ys,amskshla fukau'''
September 19, 2014 01:12 am
wdorh mj;skafka úYajdih u;'yenehs Èkl ta úYajdih lv jqjfyd;a wms'''
September 19, 2014 12:38 am
lror tkafka l,ska lsh,d fkfï lshk foa h<s;a ug mila'''
September 19, 2014 12:37 am
w,õj" Wvlel=,dj, m%foaYfha f.ka f.g f.dia‌ wdydr ,nd .kakd j÷frla‌'''
September 19, 2014 12:36 am
u,a jÜáhla remsh,a ;=ka ,laI úis odylg fjkafoais ùfï mqj;la'''
September 19, 2014 12:34 am
fndfyda fjfyi uykaisfhka wm f.dvk.k foa iqkqúiqkq ù hEug .;jkqfha'''
September 19, 2014 12:30 am
fïI • n,d‍fmdfrd;a;= fkdjQ ch.%yKhla ysñùu ksid i;=gg m;afõ' is;g'''
gossipelankanews
d

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Ads :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

www.Gossipelankanews.info is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipegossipelanka, gossiplankanews.com, gossip lanka, gosiplanka, gossiplankanews, gossiplanka, gosiplankanews, gossip, lanka, lanka news, sinhala, srilanka, news, Mahinda Rajapaksa, opadupa, nehara, paba, lankadeepa, lakbima, divaina, rivira, galle, kandy, sinhala news, lankanews, sirasa, swarnavahini, hiru, colombo, gossip girl season 6, gossip girl, gossiplanka.lk, gossip lanka 2, gossip lanka english, gossiplankanews.lk, gossip lanka hot news, gossiplanka wedding, www.gossip-lanka.com, sinhala news